Close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności. Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie www.smartcities.pl; (zwanej dalej: „Serwisem”). Administratorem danych osobowych jest ASA Polska S.A. z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 21 w Warszawie, zwany dalej: Administratorem
1.1.1. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celach: zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, statystycznym, kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania. Poprzez zaznaczenie opcji „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o usługach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
1.2. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też Administrator prosi o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.
1.3. Informujemy, iż korzystamy z usługi „Google Analytics” – zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności „Google Analytics”, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: Warunki korzystania z Google Analytics.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika.

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis: anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe)/ liczba odwiedzin, dane urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego, etc. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2
Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik korzysta z serwisu. Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas nieokreślony jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.
2.1. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.
2.1.1. Serwis umożliwia kontakt z właściwymi działami Serwisu za pomocą formularza kontaktowego/ telefonu/ poczty e-mail Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.
2.1.2. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt na adres: iod@smartcities.pl
2.1.3. Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować i usuwać. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z newslettera lub subskrypcji.

3. Pliki Cookies i sposób ich wykorzystywania

3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w pkt 1.2.2.
3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
3.3. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na: Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

4. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004.Nr100,poz.1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

5. Zmiany

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), działając imieniem Spółki ASA Polska S.A. z siedzibą w 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka ASA Polska S.A. z siedzibą w 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000395340,NIP: 8331398124, (dalej jako „Administrator”);

2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych oraz w celu korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod numerem tel.: +48 22 87 38 700 mailowo na adres: dok@asa-fin.com lub pisemnie na podany wyżej adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celach:
związanych z realizacją podpisanej umowy, związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki oraz ochrony mienia (m.in. monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników/zleceniobiorców, stosowanie systemu kontroli dostępu), obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych, udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki – gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa; zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji – gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych/zleceniobiorców, zgoda w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Administrator będzie przechowywał dane do momentu wycofania zgody. Administrator zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jeżeli zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

6. Administrator może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:
a) podmiotom świadczącym usługi z zakresu ochrony osób i mienia,
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
c) podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy współpracy w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony jego praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, takim jak np. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo – księgową,
d) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Asa Polska S.A., Warszawa (00-526), ul. Krucza 16/22 , KRS: 0000395340 kapitał zakładowy 2.400.000,00
PLN w pełni wpłacony.